لیست مراکز موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی

 

مرکز انزلی مرکز ایلام
مرکز بیرجند مرکز تهران ۴
مرکز رودسر بندرعباس
رشت ارومیه
تهران ۳ زاهدان
بجنورد اصفهان