موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی

جلسه مجازی
آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی

همکار گرامی؛
به منظور ورود به جلسه به نکات ذیل توجه فرمایید؛
1. نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
2. رمز ورود را با حروف کوچک وارد نمایید.
3. برروی دکمه ورود کلیک نمایید.